5-627.2Rekonstruktion des Hodens: Naht (nach Verletzung)
5-627.2↔Naht des Hodens nach Verletzung
Rekonstruktion des Hodens nach Verletzung
5-627.xRekonstruktion des Hodens: Sonstige
5-627.yRekonstruktion des Hodens: N.n.bez.
Menu