5-194.0Myringoplastik [Tympanoplastik Typ I]: Endaural
5-194.0↔Endaurale Myringoplastik
Endaurale Tympanoplastik Typ I
Trommelfellrekonstruktion mit Knorpelpalisaden
5-194.1Myringoplastik [Tympanoplastik Typ I]: Retroaurikulär
5-194.1↔Retroaurikuläre Myringoplastik
Retroaurikuläre Tympanoplastik Typ I
5-194.2Myringoplastik [Tympanoplastik Typ I]: Aufrichtung des Trommelfells (bei frischer Verletzung)
5-194.2↔Aufrichtung des Trommelfells
Trommelfellschienung
5-194.xMyringoplastik [Tympanoplastik Typ I]: Sonstige
5-194.yMyringoplastik [Tympanoplastik Typ I]: N.n.bez.
Menu